Jānis Lazdiņš

Jānis Lazdiņš

Dzimis 1966.gada 29.aprīlī Rīgā

IZGLĪTĪBA UN AKADĒMISKĀ PIEREDZE

Latvijas Universitātes (LU) Juridiskajā fakultātē 1995.gadā piešķirta jurista kvalifikācija un tiesību bakalaura grāds.

LU Vēstures un filozofijas fakultātē 1995.gadā piešķirts Vēstures maģistra grāds.

LU Juridiskajā fakultātē 2001.gadā piešķirts Latvijas Republikas tiesību zinātņu doktora grāds (Dr. iur.). Promocijai izvirzīto darbu kopnosaukums – „Privāttiesību ģenēze un evolūcija Latvijā (X–XX gs.)” (Genesis and evolution of private law in Latvia (10th-20th century).

Kopš 2010.gada Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte (Frankfurt am Main) Austrumeiropas partneris (IMPRS-Netzwerkpartnerschaft).

DARBA PIEREDZE

2014 līdz šim - „Zvērināta advokāta Viktora Tihonova birojs”, zvērināts advokāts 2008. gadā ievēlēts par profesoru.

Kopš 2007. gada 4. janvāra zvērināts advokāts.

2007.gada 1.februāris – 30.jūnijs dekāna p.i.

Kopš 2002.gada žurnāla “Latvijas Universitātes Raksti. Juridiskās zinātne” galvenais redaktors. 2010.gadā izdevums pārveidots par „Latvijas Universitātes žurnāls. Juridiskā zinātne”.

2001.–2007. gads LU Juridiskās fakultātes dekāna vietnieks.

Kopš 1995. gada LU Juridiskās fakultātes mācībspēks.

1994. – 1995.gads – Latvijas Republikas Rīgas rajona prokuratūra – prokuratūras izmeklētājs, prokurors.

PUBLIKĀCIJAS

67 publikācijas, no tām vairāk kā 50 recenzētos izdevos par tiesību filozofijas, vēstures un nodokļu tiesību problemātika latviešu, vācu, krievu un angļu valodās. Nozīmīgākās:

1. Die Einfluss des Geistes des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches für die gesamten Deutschen Erbländer der Österreihischen Monarhie auf das baltische zivilrechtliche Denken, in: 200 Jahre ABGB – Ausstrahlungen. Die Bedeutung der Kodifikation für andere Staaten und andere Rechtskulturen. Hrsg. Ao. Univ.-Prof. Dr. Michael Geistlinger, O. Univ.-Prof. Dr. Friedrich Harrer, Ao. Univ.-Prof. Dr. Rudolf Mosler, O. Univ.-Prof. Dr. Johannes M. Rainer, Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2011. – S. 211-224.

2. Die Geschichte der Reprivatisierung und der Privatisierung des Eigentums in Lettland im 20. Jahrhundert, in: Nationalismus und Rechtsgeschichte im Ostseeraum nach 1800. Beiträge vom 5. Rechtshistorikertag im Ostseeraum 3. – 4. November 2008. Ditlev Tamm und Helle Vogt (HRSG.). København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010 – S. 112–126.

3. Latvijas Republikas tiesību attīstības tendences pēc neatkarības atjaunošanas 1990. – 1991. gadā // Latvijas Universitātes Žurnāls. Juridiskā zinātne. – 2010. – Nr. 1 – 53.–80. lpp.

4. Taisnīguma principa ievērošana iedzīvotāju ienākumu aplikšanā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. // Latvijas Universitātes Raksti. Juridiskā Zinātne. Rīga: Latvijas Universitāte. – 2008. – Nr. 740 – 95.–111. lpp.

5. Kolektīva monogrāfija: Latvijas tiesību avoti. Teksti un komentāri. 2. sējums. Poļu un zviedru laika tiesību avoti (1561–1795). Dr. hist. V. Blūzmas redakcijā. Autori: Romāns Apsītis, Valdis Blūzma, Jānis Lazdiņš. Rīga: Juridiskā koledža, 2006.

6. Monogrāfija: Baltijas zemnieku privāttiesības (XIX gs.). – Rīga: Biznesa augstskola “Turība”, 2000.

SVEŠVALODU ZINĀŠANAS

krievu, vācu un angļu (sazināšanās līmenī)