Konsultācijas

Ģimenes tiesības
• Laulības līgumi, laulības šķiršana un laulāto mantas dalīšana
• Uzturlīdzekļi nepilngadīgajiem bērniem, saskarsmes tiesības un citi aizgādības jautājumi
• Paternitātes noteikšana un apstrīdēšana
• Adopcija

Mantošanas tiesības

Īpašuma tiesības
• Strīdi par nekustamo īpašumu, Ceļa un citu servitūtu nodibināšana, Ķīlas, hipotēkas.
• Kopīpašuma dalīšana un citi strīdi
• Pirmpirkuma un izpirkuma tiesības
• Intelektuālais īpašums

Saistību tiesības
• Līgumu slēgšana un apstrīdēšana
• Parādu un zaudējumu piedziņa
• Līgumsods un procenti
• Noma un īre
• Pirkuma un dāvinājuma līgumi.

Apdrošināšana

Prasības par goda un cieņas aizsardzību

Darba tiesības